İnsani Yardım sözleşmesi

Öncelikle bu raporun sunulmasındaki amaç:

İnsani Şam Derneği’nin çalışanları veya gönüllü olarak bünyesinde bulunan kimseler arasındaki ahlaki ve beşeri kuralların üzerine vurgu yapılması ve bu yolla yapılacak insani yardımların ulaştırılması ve hedeflerin gerçekleştirilmesidir.

Bir diğer nokta ise; iş ahlakı ve üslubu üzerine birtakım kuralların ifade edilmesi:

Allah Rızasını Kazanmak

İnsani Şam Derneği’nin adımlarını atarkenki en önemli ve öncelikli ilkesi, nerede olursa olsun yardıma muhtaç kimselerin imdadına koşarak Allah’ın rızasını kazanmak, katından gelecek olan sevaba nail olma isteği olmuştur.

Yaratılana Merhamet Göstermek

İnsana değer vermek ve yardıma ihtiyacı olan kimselere karşı sorumluluk duygusunu taşıyarak merhamet penceresinden bakmak, İnsani Şam Derneği’nin benimsediği ahlak yapısıyla hareket ettiği çıkış noktasıdır.

Doğruluk

İnsani Şam Derneği, icra ettiği hizmetlerden ihtiyacı olan kimselere fayda sağlamaktan başka bir şeyi asla gözetmemektedir. Bu bağlamda gerek kişisel menfaatleri gerekse müessese veya siyasi bazdaki menfaatleri tamamen reddeder.

İnsani Yardımların Ulaştırılacağı Kimselerin Seçiminde Hassas Davranılması

İnsani Şam Derneği, ihtiyaç sahibi kimselere nerede olursa olsun gerekli hizmetlerin ulaştırılması konusunda azami hassasiyet göstermeye dikkat eder, dahası zaman ve mekân gözetilmeksizin ihtiyaçlı olan her kimsenin bu hizmeti almaya hakkı olduğunu savunur.

Tarafsızlık İlkesinin Esası

İnsani Şam Derneği, ihtiyaçlı kimselere yardımların ulaştırılması konusunda ırk, millet, taife gibi özelliklere önem vermeden hizmetlerin ulaştırılmasını esas olarak görür. Yardımların ulaştırılmasında temel ilke olarak kabul ettiği tek şey ihtiyacın varlığı ve ihtiyaç oranıdır.

Sadece Belirli Bir Noktaya Yardım Götürülmekten İmtina Edilmesi

İnsani Şam Derneği hizmetlerin ulaştırılmasında tamamen tarafsız olma esasını benimsediği gibi ihtiyaç miktarını ve yardımların ulaştırılmasını da önemser. Bunu ise herhangi dini, siyasi ya da askeri bir menfaate dayanmadan gerçekleştirir.

 

Bağımsızlık

İnsani Şam Derneği bağımsız, sivil bir kuruluştur. Bu yüzden hiçbir siyasi cihetle ilgisi bulunmaktadır. Ancak ortak anlayış ve siyasette buluşursa beraber yürüme imkânı olur. Nitekim derneğimiz hükümetten tamamen bağımsız bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Buna ek olarak İnsani Şam Derneği çalışanlarının, gerek resmi gerekse sivil hiçbir kuruluşun menfaati için bilgi toplamasına asla müsaade etmez.

Sözünde Ve İcraatlarında İşinin Ehli Olması

İnsani Şam Derneği, insani yardımların ulaştırılmasında uluslar arası bir vakfın kuşandığı en iyi ilkeler ve düzenleri kullanmaya gayret etmesinin yanı sıra insani menfaatleri gerçekleştirmek adına daima bu ilkeleri geliştirmenin yollarını aramakla meşguldür.

Yardım Alan Kimseleri Faaliyetler Yapmaya Teşvik Etmesi

İnsani Şam Derneği, yapmış olduğu yardımlar ile sadece insanların ihrtiyaçlarını gidermeyi hedeflememektedir. Buna ek olarak geliştirdiği programlar ve insani yardım projellerinin uygulamalarına ihtiyaç sahiplerinin de katılmalarını sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bununmayı hedeflemektedir.Özetle İnsani Şam Derneği balık vermekle beraber balık tutmayı da öğretmeyi amaçlamaktadır.

 Çok Zayıf Olan Kesimlere Önem Verilmesi

Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve özel ihtiyaç sahibi kimseler ile kalıcı olacak şekilde bedensel ve ruhsal şiddete maruz kalmış kimseler öncelikli olarak yardımlarımızı ulaştırdığımız kimseler arasında yer alırlar.

Geleneklere ve Kültüre Saygı Gösterilmesi

İnsani Şam Derneği, iletişimde olduğu toplumların gelenek, görenek ve kültürlerine saygı gösterme ilkesini esas aldığı gibi bu ilkeyi ekip çalışanları arasında hâkim kılmaya özen gösterir.

Yardım Alan Kimselere ve Bağış Yapan Hayırseverlere Karşı Sorumluluk Duyması

İnsani Şam Derneğinin yardım alanlar ile hayırseverler arasında bir köprü konumunda olması, olabildiğince şeffaf, dürüst ve net bir üslup benimsemesini gerektirir. Bunu ise en iyi derecede mesleki bilgi edinerek, deneyimlerini geliştirerek, daima istikamette kalarak ve düzenli olarak raporlarını yayınlayarak gerçekleştirir.

 Diğer Vakıflarla İş Birliği İçinde Çalışması

İnsani Şam Derneği, gerek resmi gerekse sivil olup aynı alanda icraatlar yapan diğer vakıflarla birlikte uyum içinde çalışılmasının gerekliliğine ve önemine vurgu yapar. Bunu yapmaktaki hedefi ise daha iyi çalışmalar ortaya çıkarmak, aynı icraatları tekrarlamaktan kaçınmak ve daha az giderle daha iyi neticelere ulaşmaktır.

Sosyal medyada bizi takip